به نام جان آفرین

 

 

 

ایکاش آفریدگار را درک و جاه و جلالش را در باور می نشانیم .

ایکاش فهم می کردیم که خداوند بی اندازه دوستمان می دارد .

ایکاش خود را می شناختیم و خویشتن را باور داشتیم .

ایکاش قدر مقام خود را می دانستیم و به حد منزلت خود پی می بردیم .

 .

.

.


ادامه مطلب ...