" سبحان "

4-خیانت نمی‌کند.

5-لغو نمی گوید.

6-غلو نمی کند.

7-کار عبث انجام نمی‌دهد.

8-بیخود و بی مصرف خلق نمی‌کند.

9-باج نمی‌گیرد.

10-بی‌دلیل عطا نمی‌کند.

11-حق کشی نمی‌کند.

12-کینه‌ای نیست.

13-بی‌عدالتی نمی‌کند.

14-فریب نمی‌دهد.

15-زود و ناپخته قضاوت نمی‌کند.

16-زود خشم نمی‌کند.

17-بی‌رحم نمی‌باشد.

18-زود تصمیم نمی‌گیرد.

19-پارتی بازی نمی‌کند

20-شوخی نمی‌کند

21-کسی را بازی نمی‌دهد.

22-قول سر خرمن نمی‌دهد.

23-بی وفایی نمی‌کند.

24-زاییده نشده و فرزندی ندارد.

25-شریک ندارد.

26-همسر اختیار نمی‌کند.

27-خوابش نمی‌برد.

28-چرت نمی‌زند.

29-نیاز به هیچکس ندارد.

30-پیر نمی‌شود.

31-بیمار نمی‌شود.

32-ضعیف نمی‌شود.

33-تسلیم هیچ قدرتی نمی‌شود.

34-بی‌نیاز از خوردن و آشامیدن است.

35-جسم و ماده نمی‌باشد.

36-فریب نمی‌خورد.

37-اشتباه نمی‌کند.

38-عجول نیست.

39-غایب نیست.

40-خلف وعده نمی‌کند.

41-مبری از هوی و هوس است.

42-افسرده و منزوی نمی‌شود.

43-پشیمان نمی‌شود.

44-دچار دلهره و اضطراب نمی‌شود.

45-شک و تردید به سراغش نمی‌آید.

46-نمی ترسد.

47-مکر و خدعه نمی کند، مگر برای مکاران.

48-بیخبر از هیچ ماجرای نمی‌باشد.

49-شرم و خجالت بر او مسلط نمی‌شود.

50-نیاز به مشورت ندارد و با کسی مشورت نمی‌کند.

51-در هیچ زمینه علمی، اقتصادی، قدرت و .... ضعف ندارد.

پس با این معرفت و شناخت از معنی سبحان در نماز به پیشگاهش رو می‌آوریم که آنچه از ما می‌ماند اثر برداشتی است از زندگی ما و حاصل عمری است که گذرانده‌ایم .

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 51 بازدید